Đại ca xã hội đen đi tù nhưng vẫn được lên đỉnh mỗi đêm