Đang móc lồn thì có người hùng đeo mặt nạ đến giúp