Sáng một trận trưa một hiệp khiến em gái không đi nổi