Sinh viên hiến thân cho thầy giáo để đủ điểm ra trường