Trả giá khi giao nhầm hàng cho cô chủ nhà khó tính